Dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://btcsport.pl (dalej jako: „BTCSPORT.PL”„Serwis Internetowy”„Serwis”).

BTCSPORT.PL jest portalem przeznaczonym do organizacji i promowania Zbiórki na akcję charytatywną opisaną na stronach Serwisu. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom wsparcie istniejącej zbiórki oraz otrzymanie nagrody w ramach podziękowania za udział w zbiórce.

Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym za prawidłowe działanie platformy BTCSPORT.PL. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Darczyńcy zainteresowani wsparciem określonej akcji.

Usługodawca jest organizatorem prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Zbiórki, a także stroną zawieranej za pośrednictwem Serwisu Umowy Darowizny.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z BTCSPORT.PL, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem
Zespół BTCSPORT.PL

 

1) O NAS

Właścicielem BTCSPORT.PL jest FUNDACJA BTCSPORT z siedzibą w Gdyni (adres siedziby i adres do doręczeń: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874952; nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pomocy społecznej, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5862363045; REGON: 387761070, adres poczty elektronicznej: office@btcsport.pl: „Usługodawca”, „Organizator”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  2. FORMULARZ DAROWIZNY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający wsparcie dowolnej Zbiórki określoną kwotą przez Usługobiorcę.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. DARCZYŃCA – Usługobiorca, który wspiera określoną Zbiórkę, zawierając Umowę Darowizny.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BTCSPORT.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://btcsport.pl.
  8. TABLICA – Usługa Elektroniczna, dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy spis Darczyńców, którzy przy zawieraniu Umowy Darowizny wyrazili chęć, aby ich informacje o ich Darowiźnie były widoczne w Serwisie.
  9. UMOWA DAROWIZNY – umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Organizatorem, a Darczyńcą, polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Darczyńcy na rzecz Organizatora.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  12. USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR – FUNDACJA BTCSPORT z siedzibą w Gdyni (adres siedziby i adres do doręczeń: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874952; nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pomocy społecznej, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5862363045; REGON: 387761070, adres poczty elektronicznej: office@btcsport.pl.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  14. ZBIÓRKA – akcja charytatywna organizowana przez Organizatora, opisana szczegółowo na stronach Serwisu Internetowego, w ramach której Organizator zbiera środki pieniężne na cel wskazany w opisie akcji, w formie zawieranych z Darczyńcami za pośrednictwem Serwisu Umów Darowizny.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BTCSPORT.PL

 1. BTCSPORT.PL jest portalem przeznaczonym do organizacji i promowania Zbiórki na akcję charytatywną opisaną na stronach Serwisu. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom wsparcie istniejącej zbiórki oraz otrzymanie nagrody w ramach podziękowania za udział w Zbiórce.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym za prawidłowe działanie platformy BTCSPORT.PL. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Darczyńcy zainteresowani wsparciem określonej akcji.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego istnieje możliwość zawarcia Umowy Darowizny mającej na celu wsparcie Zbiórki organizowanej w Serwisie poprzez dokonanie dobrowolnej wpłaty. W takiej sytuacji pomiędzy Darczyńcą a Organizatorem zostaje zawarta Umowa Darowizny.
 4. Organizator przekazuje środki pieniężne zebrane w ramach Zbiórki na cele wskazane w opisie Zbiórki dostępnym na stronach Serwisu Internetowego. Organizator przeznacza jednak kwotę w wysokości 25% od kwoty całkowitej zebranej w ramach Zbiórki celem pokrycia kosztów funkcjonowania Serwisu i fundacji, w ramach której działa Organizator.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 9. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych, w szczególności poprzez stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych (w tym filtrowanie treści dostarczanych przez Usługobiorców). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność, nieprawdziwość danych powiązanych ze Zbiórkami zawartych w Serwisie i skutkami korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem.
 10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

4) WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DAROWIZNY

 1. Zawarcie Umowy Darowizny może w Serwisie Internetowym nastąpić między Organizatorem oraz Darczyńcą.
 2. Do zawarcia Umowy Darowizny dochodzi w momencie, gdy Darczyńca skorzysta z Formularza Darowizny dostępnego na stronie Serwisu Internetowego. W Formularzu Darowizny wymagane jest wybranie kwoty, którą Darczyńca zamierza przekazać oraz kliknięcie pola „Dotuj” oraz potwierdzeniu wpisanej wcześniej kwoty przez kliknięcie pola „Tak płacę” – w tej chwili zostaje zawarta między Darczyńcą a Organizatorem Umowa Darowizny, zgodnie z którą Darczyńca obowiązuje się uiścić wskazaną uprzednio w formularzu kwotę darowizny. Po kliknięciu pola „Tak płacę” Darczyńca zostaje przekierowany do okna płatności lub jeżeli została wybrana inna płatność niż natychmiastowa, do strony z danymi do przelewu tytułem Umowy Darowizny.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Darowizny następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Treść Umowy Darowizny jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.
 4. Organizator przyznaje Darczyńcom nagrody na udział w Zbiórce stanowiące symboliczne podziękowanie dla Darczyńców. Nagrody mogą mieć formę podziękowania, gadżetu lub określonego statusu w Serwisie uprawniającego np. do umieszczenia logo Darczyńcy w Serwisie. Szczegółowa lista nagród oraz zasady ich przyznawania dostępne są w odpowiedniej zakładce Serwisu Internetowego. W przypadku nagród będących rzeczami ruchomymi (np. gadżetów, koszulek itp.), Organizator dostarcza nieodpłatnie nagrodę Darczyńcy w terminie od 30 do 60 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania płatności tytułem Umowy Darowizny na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Organizatora.

5) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Darowizny w Serwisie:
  1. Płatności elektroniczne kryptowalutami za pośrednictwem procesora płatniczego BitBayPay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://bitbaypay.com/pl. Obsługę płatności kryptowalutami prowadzi spółka BITBAYPAY AS. z siedzibą w Tallinie, ulica Lõõtsa 5, dzielnica Lasnamäe, Tallinn, prowincja Harju, kod pocztowy 11415, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14630414.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://poland.payu.com//. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Termin płatności: Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Darowizny.

6) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Formularz Darowizny
  2. Blog
  3. Tablica ze spisem Darczyńców.
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, jednakże za Formularza Darowizny można zawrzeć odpłatną Umowę Darowizny.
 5. Korzystanie z Bloga następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 6. Tablica ze spisem Darczyńców jest widoczna dla każdego Usługobiorcy odwiedzającego stronę Serwisu po przejściu do odpowiedniej zakładki. Tablica zawiera spis Darczyńców, którzy przy zawieraniu Umowy Darowizny wyrazili chęć, aby ich informacje o ich Darowiźnie były widoczne w Serwisie. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Tablicy poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Przeglądanie tablicy jest bezpłatne, natomiast umieszczenie danych Usługobiorcy na Tablicy wymaga wcześniejszego zawarcia Umowy Darowizny.

7) KONTAKT Z BTCSPORT.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: office@btcsport.pl) oraz poczta tradycyjna al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania ze BTCSPORT.PL. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z uwagami i wątpliwościami dotyczących Zbiórki, związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonych Usług Elektronicznych mogą zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@btcsport.pl lub pisemnie na adres: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora względem Darczyńcy uregulowana jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i przepisach dot. odwołania darowizny.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) rodzaju żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszone reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 9.1 konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@btcsport.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia
  1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest to Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, a także przyczyn wynikających z siły wyższej.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

12) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez BTCSPORT.PL zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu organizacji Zbiórki, dodania nowych zbiórek, dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

btcsport-walidacja

 

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół BTCSPORT.PL